اعزام نیروهای متخصص پاکستانی به افغانستان، آگاهی پاکستان از عدم توانایی طالبان یا استعمار پاکستانی؟؟ نقشه پاکستان چیست؟؟

دفتر صدر اعظم پاکستان نگاشته است که آقای خان هدایت داده است که برای دفع بحران بشری در افغانستان به این کشور نیروی ‌‌بشری واجد شرایط و تعلیم یافته در بخش‌های طب، تکنالوجی معلوماتی، محاسبه و مالی بفرستد و در این خصوص با کشورهای دوست همکاری دوجانبه را نیز ارزیابی کند. آقای خان هچنان از …

اعزام نیروهای متخصص پاکستانی به افغانستان، آگاهی پاکستان از عدم توانایی طالبان یا استعمار پاکستانی؟؟ نقشه پاکستان چیست؟؟ ادامه مطلب »