اقتصاد و جامعه

فارن پالیسی: صرافی‌ها به شاهرگ حیاتی اقتصاد افغانستان تبدیل شده‌اند

فارن پالیسی می‌گوید با وجود سختگیری‌های طالبان، صرافی‌ها توانسته‌اند همچنان در هسته اقتصادی افغانستان به عنوان ارائه کننده خدمات مالی باقی بمانند. به نوشته این

چاپ اسکناس‌های جدید با همکاری آمریکا و ارسال بیش از 500 میلیون دالر نقد کمک در دو ماه به طالبان؛ جهان طالبان را به رسمیت شناخته است؟؟!!

نخستین محموله اسکناس‌های جدید افغانی که با همکاری امریکا چاپ شده، به دست طالبان رسید. هواپیمای حامل این اسکناس‌ها که در پولند چاپ شده،‌ روز

طالبان و نماینده امریکا از چاپ بانک‌نوت‌های (اسکناس) تازه افغانی خبر دادند

بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند از دست‌‌آوردهای ملموس در زمینه چاپ بانک‌نوت‌های افغانی خبر داد. روز پیش، تام وست، نماینده ویژه‌

فارن پالیسی: صرافی‌ها به شاهرگ حیاتی اقتصاد افغانستان تبدیل شده‌اند

فارن پالیسی می‌گوید با وجود سختگیری‌های طالبان، صرافی‌ها توانسته‌اند همچنان در هسته اقتصادی افغانستان به عنوان ارائه کننده خدمات مالی باقی بمانند. به نوشته این

چاپ اسکناس‌های جدید با همکاری آمریکا و ارسال بیش از 500 میلیون دالر نقد کمک در دو ماه به طالبان؛ جهان طالبان را به رسمیت شناخته است؟؟!!

نخستین محموله اسکناس‌های جدید افغانی که با همکاری امریکا چاپ شده، به دست طالبان رسید. هواپیمای حامل این اسکناس‌ها که در پولند چاپ شده،‌ روز

طالبان و نماینده امریکا از چاپ بانک‌نوت‌های (اسکناس) تازه افغانی خبر دادند

بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند از دست‌‌آوردهای ملموس در زمینه چاپ بانک‌نوت‌های افغانی خبر داد. روز پیش، تام وست، نماینده ویژه‌