مهاجرین

سفر هیئت قوه قضائیه ایران برای رسیدگی به پرونده‌های زندانیان افغانستانی به کابل

نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران برای افغانستان گفته است یک هیئت قوه قضائیه ایران برای رسیدگی به پرونده‌های افغانستانی های محکوم در این کشور، وارد کابل

سفر هیئت قوه قضائیه ایران برای رسیدگی به پرونده‌های زندانیان افغانستانی به کابل

نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران برای افغانستان گفته است یک هیئت قوه قضائیه ایران برای رسیدگی به پرونده‌های افغانستانی های محکوم در این کشور، وارد کابل