جو بایدن به موقعیت افغانستان به عنوان متحد اصلی امریکا خارج از ناتو پایان داد

جو بایدن به موقعیت افغانستان به عنوان متحد اصلی امریکا در خارج از ناتو پایان داد. در بیانیه‌ کاخ سفید آمده است: “با توجه به اختیاراتی که توسط قانون اساسی امریکا به عنوان رئیس جمهور به من داده شده است، به موقعیت افغانستان به عنوان متحد اصلی امریکا خارج از ناتو پایان می‌دهم.” آقای بایدن …

جو بایدن به موقعیت افغانستان به عنوان متحد اصلی امریکا خارج از ناتو پایان داد ادامه مطلب »