علمی

زنگ خطر در ترکیه برای هموطنان افغان

    افزایش سریع تعداد موارد ابتلا به کرونا در ترکیه و متعاقبا بحث در موردقوانین و محدودیتهای جدید بر اساس آمار این وزارت خانه

زنگ خطر در ترکیه برای هموطنان افغان

    افزایش سریع تعداد موارد ابتلا به کرونا در ترکیه و متعاقبا بحث در موردقوانین و محدودیتهای جدید بر اساس آمار این وزارت خانه