حزب دمکرات مسیحی آلمان خواستار تطبیق بهتر قاعده دوبلین توسط دولت آلمان است .

سخنگوی فراکسیون پارلمانی حزب دمکرات مسیحی آلمان ، از حکومت جدید آلمان خواست که قاعده دوبلین را برای پذیرش مهاجرین بهتر تطبیق کند .وی گفته است که ثبت و برگشت دادن پناهجویان قاعده اساسی سیستم پناهندگی اتحادیه اروپاست . الکساندر تروم در گفتگو با روزنامه «ولت ام زینتاک » با اشاره به آمار بالای پناهجویانی …

حزب دمکرات مسیحی آلمان خواستار تطبیق بهتر قاعده دوبلین توسط دولت آلمان است . ادامۀ مطلب »