شماری از زنان تحصیل‌کرده و کارمندان حکومت پیشین در بلخ، پاک‌کاری سرک‌ها را انجام می‌دهند.

شماری از زنان تحصیل‌کرده و کارمندان حکومت پیشین در ولایت بلخ به ‌دلیل وضعیت بد اقتصادی ناگزیر شده‌اند تا جاروب به‌ دست گیرند و در چوکات شهرداری جاده‌ها را جاروب‌کشی کنند. برخی از این خانم‌ها که در بخش‌های علوم دینی، قابله‌گی عالی و ادبیات انگلیسی تحصیل کرده‌اند، می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین در …

شماری از زنان تحصیل‌کرده و کارمندان حکومت پیشین در بلخ، پاک‌کاری سرک‌ها را انجام می‌دهند. ادامه مطلب »