نگرانی خبرنگاران مناطق مرکزی از وضع محدودیت‌ها؛ خلاف خواست و تایید طالبان گزارش و خبری نشر نمی‌توانیم.

اداره محلی طالبان در ولایت دایکندی فیصله کرده است که خبرنگاران باید از نشر خبرهای تایید نشده و منفی خودداری نمایند و به آموزش زبان‌های ملی و انگلیسی اقدام کنند. این مصوبه در جلسه اداری تاریخ ۲۹ قوس سال جاری به ریاست معاون والی این ولایت صادر شده است. این فیصله سبب شده است که …

نگرانی خبرنگاران مناطق مرکزی از وضع محدودیت‌ها؛ خلاف خواست و تایید طالبان گزارش و خبری نشر نمی‌توانیم. ادامۀ مطلب »