دستور جدید وزیر الوزرای طالبان؛ اداره جمع آوری عشر و زکات ایجاد شود.

در بیستمین نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان، رییس‌الوزرا دستور ایجاد اداره جمع‌آوری عشر و زکات را داده است. در این زمینه، چندی پیش، شورای علمای شیعه‌ی افغانستان از طالبان خواسته بود با توجه به «فقر» مردم و «حکم فقهی شیعه» در رابطه به مصرف زکات، از اخذ عشر و زکات از اهل تشیع صرف نظر کند. …

دستور جدید وزیر الوزرای طالبان؛ اداره جمع آوری عشر و زکات ایجاد شود. ادامۀ مطلب »