عدم مشروعیت، بحران اقتصادی و احتمال گسترش جنگ؛ طالبان در کابل نشست برگزار می‌کنند

خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، در مطلبی نوشته که قرار است این گروه برای بحث درباره‌ی مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی نشستی را در کابل برگزار کند. تاریخ برگزاری این نشست و این که تحت چه عنوانی برگزار خواهد شد، روشن نیست؛ اما به نوشته‌ی باختر، تأکید طالبان بر این است که …

عدم مشروعیت، بحران اقتصادی و احتمال گسترش جنگ؛ طالبان در کابل نشست برگزار می‌کنند ادامۀ مطلب »