ریاست زایشگاه ملالی؛ بلندترین سمتی که طالبان تا کنون به یک زن داده اند.

تقرر داکتر ملالی فیضی به صفت رییس شفاخانۀ زایشگاه ملالی در شهر کابل، از سوی وزارت صحت طالبان، در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به پیمانۀ گسترده دست به دست شده است. هرچند روسای شفاخانه‌های زایشگاه در افغانستان همواره زنان بوده اند، اما خانم فیضی بلندترین مقامی را احراز می‌کند که حکومت طالبان در …

ریاست زایشگاه ملالی؛ بلندترین سمتی که طالبان تا کنون به یک زن داده اند. ادامۀ مطلب »