افغانستان و شکست امپراتوری ها

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 3-سرزمین سخت

بهتر از این نمی‌شود چهره طبیعی افغانستان و دشواری تسلط بر آن را ترسیم نمود. نام سلسله جبال هندوکش، خود به روشنی سختی عبور از این سلسله جبال را تداعی می‌کند .  تعبیر سرزمین سخت یا کشورهای سخت را «آرنولد توین بی» در کتاب کلاسیک «بررسی تاریخ» به کار برده است. توین بی به جهات …

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 3-سرزمین سخت ادامه مطلب »