سقوط نظام جمهوری و دموکراسی؛ دیلی میل: یک سال بعد از تسلط طالبان در افغانستان، نوزادان از گرسنگی می‌میرند.

روزنامه دیلی میل به مناسبت یک سالگی ورود طالبان به کابل، به شفاخانه‌ای در این شهر رفته و از وضعیت وخیم بشردوستانه در افغانستان گزارش داده است. این روزنامه می‌گوید یک سال بعد از تسلط طالبان، نوزادان از گرسنگی می‌میرند و سوء تغذیه، یکی از بزرگترین قاتلان کودکان زیر ۵ سال است. چشمان تاریک سمیرای …

سقوط نظام جمهوری و دموکراسی؛ دیلی میل: یک سال بعد از تسلط طالبان در افغانستان، نوزادان از گرسنگی می‌میرند. ادامه مطلب »