خدمات جدید در ایران برای مهاجرین؛ ثبت‌نام اتباع فاقد کارت آمایش در کلاس‌های نهضت‌سوادآموزی با «برگه سرشماري»

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ايران گفت: مشارکت شرکای اجتماعی سازمان سواد آموزی و سازمان های مردم نهاد، باعث می شود تا در آموزش بیسوادان و کم سوادان به نقطه مطلوب برسیم و در رشد و پیشرفت انسان‌های بیسواد، کم سواد و پناهنده سهیم باشیم و علاوه بر خواندن و نوشتن، در حوزه سلامت، مسایل …

خدمات جدید در ایران برای مهاجرین؛ ثبت‌نام اتباع فاقد کارت آمایش در کلاس‌های نهضت‌سوادآموزی با «برگه سرشماري» ادامه مطلب »