در میان آب ها، نمایشی تراژیک از داستانی واقعی

سامره رضایی بازیگر و کارگردان جوان افغانستانی، همراه با یک تیم تخنیکی نمایش نامه ای را درست همزمان با سقوط کابل به دست گروه طالبان، در ایران به روی صحنه برد. نمایشی از داستان واقعی زندگی مردمان همیشه مهاجر، مردمانی که حسرت به دل روزهای خوش از این شهر به آن شهر، از این کشور …

در میان آب ها، نمایشی تراژیک از داستانی واقعی ادامۀ مطلب »