سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که افزایش سریع ابتلا به سرخکان در افغانستان حیات و صحت میلیون‌ها کودک مصاب به سوتغذیه را تهدید می‌کند.

بیش از ۳۵۳۰۰ واقعات مشکوک سرخکان و مرگ ۱۵۶ کودک ناشی از آن در افغانستان از ماه جنوری سال ۲۰۲۱ تا ماه جنوری امسال گزارش شده است. چیزی که نگرانی را بیشتر کرده است همانا افزایش سریع واقعات سرخکان درماه گذشته بود. سازمان صحی جهان ( WHO) از افزایش ۴۰ درصدی واقعات سرخکان درهفته اخیر …

سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که افزایش سریع ابتلا به سرخکان در افغانستان حیات و صحت میلیون‌ها کودک مصاب به سوتغذیه را تهدید می‌کند. ادامۀ مطلب »