بانک مرکزی طالبان برای صدور جواز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی شرایط تازه وضع کرد.

بانک مرکزی گروه طالبان می‌گوید که براساس فیصله‌ی کابینه‌ی این گروه شرایط نُه ماده‌ای را برای اخذ جواز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی وضع کرده است. طبق این شرایط در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و بلخ، فرد متقاضی جواز حداقل ۵۰ میلیون افغانی منابع داشته باشد. طبق مکتوب بانک مرکزی که عنوانی …

بانک مرکزی طالبان برای صدور جواز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی شرایط تازه وضع کرد. ادامه مطلب »