امضای یک توافق نامه بشر دوستانه با طالبان، نتیجه دومین سفر اروپایی طالبان!!

بنیاد جنوا کال (فراخوان جنیوا) اعلام کرده است که پس از گفت‌وگوهای در سطح بالا با هیأت طالبان در این شهر، یک اعلامیه‌ی بشردوستانه را تصویب کرده است. جنوا کال در رشته‌توییتی نوشته است که در این اعلامیه مسائل مهم، به‌شمول حفاظت و ارایه مراقبت‌های صحی و آموزش برای همه‌ی مردم افغانستان گنجانیده شده است. …

امضای یک توافق نامه بشر دوستانه با طالبان، نتیجه دومین سفر اروپایی طالبان!! ادامۀ مطلب »