افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ هزاره‌ها قاضی نباشند!!

به دنبال تصفیه‌ی قومی کارمندان اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، شهرداری‌ها و امنیت ملی و استخبارات این بار اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد طالبان با به‌دست گرفتن قدرت، دست به تصفیه‌ی قومی کارمندان اداره‌های مختلف حکومت شان زده‌اند و به‌جای آنان کارمندان تازه را براساس تعلقات سیاسی، مذهبی و قومی مقرر کرده‌اند. افرادی …

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ هزاره‌ها قاضی نباشند!! ادامۀ مطلب »