اتاق بازرگانی ایران-افغانستان: با وجود تسلط طالبان بر افغانستان، تجارت با این کشور ادامه دارد اما به سقف مورد انتظار ۲ میلیارد دالر در سال نرسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران-افغانستان می‌گوید که با وجود تسلط طالبان بر افغانستان، تجارت با این کشور ادامه دارد اما به سقف مورد انتظار ۲ میلیارد دالر در سال نرسیده است. حسن سلیمی همچنین گفته است که واردات ایران از افغانستان هم بسیار ناچیز و در حد ۲۰ میلیون دالر در سال است. او گفته کالاهایی …

اتاق بازرگانی ایران-افغانستان: با وجود تسلط طالبان بر افغانستان، تجارت با این کشور ادامه دارد اما به سقف مورد انتظار ۲ میلیارد دالر در سال نرسیده است. ادامۀ مطلب »