بانک توسعه آسیایی، کمک ۴۰۵ میلیون دالری به افغانستان را تصویب کرد.

بانک توسعه آسیایی کمک‌ مالی ۴۰۵ میلیون دالری را برای حمایت از «امنیت غذایی و کمک به ارایه خدمات ضروری صحی و آموزشی» برای مردم افغانستان تصویب کرده است. این کمک مالی مستقیم به چهار آژانس سازمان ملل متحد که در افغانستان حضور دارند، برای حمایت فوری بشردوستانه در مقابله با بحران بی‌سابقه فراهم شده …

بانک توسعه آسیایی، کمک ۴۰۵ میلیون دالری به افغانستان را تصویب کرد. ادامۀ مطلب »