طالبان سفیر افغانستان در ایران را مشخص کردند؛

منابع با انتشار مکتوبی خبر از تعیین عبدالقیوم سلیمانی، برادر زاده امیر اسماعیل به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران دادند. آقای سیلمانی رییس منابع بشری وزارت خارجه در زمان وزارت صلاح الدین ربانی بود، بعدا به عنوان معاون سفارت افغانستان در تهران تعیین گردید. قابل ذکر است که عبدالغور لیوال سفیر افغانستان در تهران …

طالبان سفیر افغانستان در ایران را مشخص کردند؛ ادامۀ مطلب »