افزایش مراکز بازشماری مهاجرین در تهران

  اتباع افغانستانی سرشماری شده سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در دفاتر کفالت استان تهران جهت بازشماری باید پیش نوبت اینترنتی اخذ نمایند و بر اساس تاریخ و مرکزی که در برگ نوبت دهی مشخص شده است، به مرکز تعین شده جهت تعین دفتر کفالت و نوبت مراجعه نمایند. مراکز تعین دفتر و نوبت زمان …

افزایش مراکز بازشماری مهاجرین در تهران ادامۀ مطلب »