افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 2-غرب به زانو درآمد

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ، شوروی را به عنوان ابرقدرت از صحنه اعمال اراده سیاسی و نظامی جهان حذف کرد، آمریکا یکه تاز میدان بود     ممکن است در نگاه نخست، عنوان این بخش مبالغه آمیز یا خیال پردازانه به نظر برسد، شکست امپراتوری غرب، کدام امپراتوری و کدام غرب، کجا …

افغانستان و شکست امپراتوری ها؛ 2-غرب به زانو درآمد ادامۀ مطلب »